Home • Privacybeleid

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Deze verklaring geeft informatie over hoe MedSkin Clinic omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

MedSkin Clinic verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van MedSkin Clinic.

Dienstverlening

MedSkin Clinic vraagt uw persoonsgegevens en medische gegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van behandelingen, het uitvoeren van advies opdrachten of andere diensten;
 • het innen van declaraties;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
 • voor werving en selectie (sollicitatie);
 • marketing- en communicatie activiteiten; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een behandelovereenkomst of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door MedSkin Clinic geldt:

 1. De verwerking van NAW, geboortedatum, geboorteplaats, medische gegevens ten behoeve van de uitvoering van een behandeling of advies opdracht vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
 • uitvoeren van de opdracht gegeven door de cliënt.
 1. De verwerking van naam en contactgegevens bij het verzamelen, vastleggen en gebruiken van gegevens voor aanleggen van registratie ten behoeve van acquisitie en/of nieuwbrieven vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang:
 • marketing en acquisitie;
 • op grond van toestemming van de cliënt.
 1. De verwerking van NAW en bankrekeningnummer bij het verzamelen, vastleggen en gebruiken van gegevens door de financiële administratie heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
 • kenbaarheid financiële rechten en verplichtingen;
 • wettelijke verplichting op grond van artikel 2:10 lid 3 en 4 Burgerlijk Wetboek, artikel 52 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en de selectielijst (122).
 1. De verwerking van sollicitatiebrief, CV, assessment, VOG-verklaring bij het verzamelen, vastleggen en bewaren van sollicitatiegegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang:
 • selectie van personeel;
 • op grond van toestemming van de sollicitant. 

Doorgeven van uw persoonsgegevens

MedSkin Clinic geeft uw medische gegevens en persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw medische gegevens en persoonsgegevens worden door MedSkin Clinic niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). 

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw medische gegevens en persoonsgegevens door MedSkin Clinic worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een aanvraag per e-mail zenden naar [email protected]. Daarnaast kunt u MedSkin Clinic bereiken door te bellen naar 0620108686.

Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. MedSkin Clinic neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen medische gegevens en persoonsgegevens.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens en medische gegevens MedSkin Clinic verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren. 

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een getekende onderhandse akte, is dat niet (altijd) mogelijk en zal er mogelijk een nieuwe onderhandse akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door MedSkin Clinic wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u uw persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

MedSkin Clinic stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mocht MedSkin Clinic om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door MedSkin Clinic

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van medische gegevens en persoonsgegevens door MedSkin Clinic kunt u contact opnemen met Natascha Smits via 0620108686 of [email protected]. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Gebruik sociale media

Op de website van MedSkin Clinic zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. MedSkin Clinic houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

MedSkin Clinic houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door MedSkin Clinic verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van MedSkin Clinic te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van MedSkin Clinic op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van MedSkin Clinic maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van MedSkin Clinic geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik sociale media’ is omschreven. MedSkin Clinic heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacyverklaring

MedSkin Clinic heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op deze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website.

Deze privacyverklaring is op 3 september 2022 voor het laatst aangepast